Historie


Bylo to dne 20. června 1909, kdy Tělocvičná jednota Sokol Morkovice provedla v obci veřejné cvičení s přednáškou o významu „Sokolstva“. Ta nadchla uvědomělé občany Litenčic i okolí k založení samostatné jednoty. Ustavující Valná hromada se konala 29.8.1909 za účasti 26 členů a 9 hostů. Prvním starostou byl zvolen br. Jaroslav Svoboda. Se cvičením se započalo již v říjnu v kůlně hostince „U Spisarů“. Jako první tělocvičné nářadí byl zakoupen kůň a bradla.
V následujícím roce již jednota pořádala veřejné cvičení za účasti 72 cvičících mužů a 30 dorostenců. Pod jednotu přechází divadelní soubor s veškerým vybavením. Je pořízeno i loutkové divadlo.
V r. 1911 pravidelně cvičí 21 mužů a 11 dorostenců. Na okrskovém cvičení v místě vystupuje 103 cvičenců. Jednota je zastoupena na župních cvičeních v Kojetíně a Holešově.
V r. 1912 se VI. všesokolského sletu v Praze zúčastnilo 26 cvičících členů. Až do r. 1915 se pilně cvičí, pořádají se veřejná vystoupení, besedy, taneční zábavy, koncerty, přednášky, mikulášské nadílky pro děti. Divadelní kroužek nacvičil a uvedl 7 divadelních her. V témže roce je Česká obec sokolská rakouským ministrem vnitra rozpuštěna a činnost v Sokole pomalu ustává.
Po vzniku Československa dochází k novému rozmachu Československa dochází k novému rozmachu činnosti jednoty.
V r. 1919 jsou zasazeny před školní budovu „Lípy svobody“, ve škole se pravidelně cvičí.
V r. 1922 má jednota nejvíc členů: 164 mužů a 71 žen. Kupuje se dům číslo 98 z větší části na dluh. Staví se nová tělocvična, která je v r. 1929 kolaudována a slavnostně otevřena. Nový kinopřístroj pro promítání němých film, později pro promítání filmů zvukových, je vyřízena koncese hostinská a hostinec je pronajat.

pohled na sokolovnuV r. 1934 jednota oslavuje 25 let od založení. Za toto období bylo uskutečněno na 1 750 různých akcí. Bylo nacvičeno např. neuvěřitelných 61 divadelních her, proneseno 1 342 proslovů, uspořádáno 146 přednášek, 62 besed, uvedeno 15 loutkových představení, 11 koncertů, 31 vzdělávacích kurzů, 35 tanečních zábav.
V r. 1936 se již projevuje v práci Sokola napjatá mezinárodní situace. Důraz je kladen na výchovu k brannosti a po mobilizaci v září 1938 cvičení mužů ustává.
V r. 1939 jsou již některé činnosti v Sokole zakázány. Gestapem je revidována knihovna.
V r. 1941 je nařízením říšského protektora Sokol rozpuštěn a vedoucí činitelé jsou pronásledováni. Jsou oběti i mezi členy Sokola Litenčice (br. Lubomír Čamra, br. Vilém Medek a br. Alois Kolařík).
Po válce se činnost Sokola opět obnovuje. Do r. 1948 cvičí všechny složky a veřejně vystupují v obci, okolí i ve Zlíně.
V r. 1953 dochází k reorganizaci tělovýchovných spolků. Litenčická sjednocená tělovýchova si ponechala název Sokol, cvičilo se, budovalo, ale sokolský duch zmizel. Je započata výstavba velkého hříště a začíná se se stavbou pravého přísálí sokolovny. Usilovnou prací a přetrvávajícím elánem „Sokolů“ a jejich příznivců jsou stavby rychle dokončeny a slavnostně dány do užívání.
V červnu 1990 je svolána Valná hromada všech členů „Sokola“ a za přítomnosti zástupkyně ČSTV je rozhodnuto o návrhu jednoty pod Českou obec sokolskou. Výbor Sokola v čele s br. Radislavem Gregorem je Valnou hromadou pověřen provést všechny nutné úkony se změnou související, zejména při řešení otázek majetkoprávních a finančních. Již v srpnu je realizována stavební akce většího rozsahu. V průčelí hlavní budovy je odstraněna stará střecha, postaveno nové patro a zhotovena nová střecha.
Na počátku r. 1994 je uzavřena se stavební firmou smlouva na přístavbu levého přísálí sokolovny s kuchyní a garáží. Investorem je Obecní úřad Litenčice, který stavbu financuje z předplaceného nájmu sokolovny.
Pokračuje aktivní činnost sportovních oddílů kopané, šachu a turistiky.
Rok 2001 je pro celou obec historicky velmi významný. Uskutečňuje se sjezd rodáků, světí se znak a prapor obce, oddíl kopané slaví 30 let svého založení. Akce přispívají ke zlepšení vzhledu obce, svépomocí je obložen „sokl“ sokolovny a položena nová dlažba hlavního chodníku na náměstí. Téhož roku je pořádána „Sokolská akademie“, program zajišťuje hlavně župní náčelník br. Vlastimil Tupý. Byla to velmi zdařilá akce a vydatně přispěla k propagaci sokolského hnutí v obci.
V r. 2002 jednota nechává vypracovat projekt na stavbu kuželny.dráhy v kuželně
V r. 2006 je stavba dokončena a kolaudována. Ke konci roku specializovaná firma postavila dvě dráhy a zabudovala starší stavěcí zařízení. Organizačně měl největší podíl na stavbě kuželny starosta jednoty br. Jiří Toman, který však předčasně umírá a při slavnostním otevření v únoru 2007 již citelně chybí.
Každoročně jednota pořádá celou řadu sportovních, společenských a kulturních akcí – turnaje ve stolním tenisu, nohejbalu, malé kopané, šachu, žákovské soutěže.
Od r. 2003 pořádá oddíl kopané každoročně župní turnaj a zatím se umisťuje vždy na 1. místě. Získává tak trvale „Putovní pohár“ věnovaný župou.
V r. 2007 na volební Valné hromadě si členové jednoty zvolili nový výbor v čele s br. Zdeňkem Novotným.
Na počátku r. 2008 je založen a zaregistrován oddíl kuželek, který pilně trénuje a připravuje si podat přihlášku do mistrovské soutěže.

 T. J. Sokol Litenčice umožňuje svým členům sportovat v oddílech kopané, šachu a kuželek. V letošním roce dosáhlo výrazného úspěchu družstvo kuželek, když postoupilo v mistrovské soutěži do krajské soutěže Jihomoravského kraje I. třídy. Je to důsledek pravidelného tréninku a dobrého vedení v čele s předsedou oddílu bratrem Luďkem Zapletalem. Vzestup výkonnosti členů oddílu kuželek nastal hned po dokončení výstavby kuželny s příslušenstvím a následného vstupu do soutěže. 

Oddíl kopané má nejvíce členů a v letošním roce družstvo potěšilo své příznivce a umístilo se po dobrém výkonu na pěkném 4. místě v okresní soutěži. O oddíl kopané se obětavě starají bratr Zdeněk Novotný a bratr Josef Smažinka. Kladně lze hodnotit i pomoc ze strany městyse Litenčice. Každý rok oddíl pořádá župní přebor v kopané a organizuje řadu turnajů a soutěží v minifotbalu, nohejbalu, stolním tenisu, a podobně. 

Aktivní činnost vykazuje po řadu let také oddíl šachu, soutěží v mistrovské soutěži okresního přeboru I. třídy a umisťuje se obvykle ve středu tabulky. K výročí založení Sokola Litenčice byl pozván náš nejúspěšnější velmistr ing. Vlastimil Hort a během dvoudenního pobytu byla s ním uspořádána zajímavá beseda a sehrán turnaj s deseti šachisty Litenčic i okolí. Velmistr potvrdil své kvality a během dvou hodin osmkrát vyhrál a jen dvakrát remizoval. Velký zájem o šachy je i mezi mládeží. Mladí šachisté se scházejí ve škole, pravidelně trénují a jezdí na okresní soutěže v rámci žákovské ligy i soutěže krajské. Pochlubit se mohou vítězstvím v soutěži škol okresu. 

Nejvýznamnější akcí uplynulého období byla oslava 100. výročí založení Sokola Litenčice již v roce 1909. Byla to velmi zdařilá oslava s veřejným cvičením na sokolské zahradě. Ve sletových skladbách vystoupili cvičenci z jednot Sokolské župy Hanácké pod vedením bratra Vl. Tupého. Starosta SžH bratr. Mohyla předal zasloužilým členům sokolská vyznamenání, byl slavnostně odhalen nově instalovaný pomník T. G. Masaryka, v průvodu hrála dechová hudba, v kuželně byla instalována výstava dokumentů z historie i současnosti činnosti Sokola Litenčice.  

Výbor jednoty zajišťuje i některé kulturně společenské akce v obci. Každoročně je pořádána „Hodová zábava“ na tanečním kole, maškarní ples, akce pro mládež, apod. Pro nedostatek finančních prostředků není možné pokračovat v opravách sokolovny.