Bystřice pod Hostýnem

 

   
Adresa :     Sokolská 207, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:     603 183 508
E-mail: sokolbystrice@email.cz
Www: https://t-j-sokol-bystrice-pod-hostynem.webnode.cz/
Statutární zástupce Ing. Zbyněk Svoboda, Michaela Vegrichtová
IČO:                     47930225   
Registrační číslo: 37083708

 

Výbor

 

   
Starosta    Ing. Zbyněk Svoboda
Jednatel Michaela Vegrichtová
Náčelnice Hana Mikulíková
Vzdělavatelka Alena Nováková
Hospodářka Vladimíra Macenauerová
Členové KK: Božena Krčová, Marie Hošťálková, Helena Pavelcová

 

Historie


V r. 1864 byla Bystřice p/H povýšena na město.  V r. 1868 poslali bystřičtí občané do základů Národního divadla kámen z Hostýna. Důležitým mezníkem v historii města bylo i založení Sokola  30. června 1892
Snahám o založení o založení Sokola předcházela v r. 1890 školní slavnost, při které žáci zdejší školy zacvičili sokolská prostná, nacvičená učitelem a vlastencem Karlem Jaroslavem Obrátilem. 
Prvním starostou zvoleným na Valné hromadě 30.6.1892 se stal Leopold Haldina a náčelníkem Jan Václavík. V listopadu 1892 se konala mimořádná Valná hromada, při které byl zvolen nový výbor, v čele s Dr. Štěpánem Sedníkem a náčelníkem JUDr. Viktorem Kaplanem. 

V r. 1902 byl založen ženský odbor Sokola. Jejich zásluhou se zavedly vzdělávací a zábavné večírky, různé kurzy a tzv. "létací knihovny"pro venkov. V r. 1909 byla založena pobočka v Dřevohosticích.
18.6.1922 byl položen základní kámen sokolovny, otevřena byla 28.11.1922, tj. po necelých 5 měsících. Plány projektoval nejvýznamnější představitel moderní československé architektury, profesor architekt Bohuslav Fuchs, rodák z blízkých Všechovic. 
Budova sokolovny se stala víceúčelovým zařízením a slouží tak i dodnes. Je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
Bystřický Sokol měl také svůj orchestr a dal základ k pěveckému sdružení, ze kterého vzešel známý bystřický pěvecký sbor "Tregler", který existuje doposud. 
Bystřický Sokol vychoval ve svých řadách osobnosti, které svým významem přesáhly hranice regionu, např.
František Táborský, bystřický rodák, nar. 1858, básník a spisovatel, zemřel 21.6.1940.
Jindřich Tomášek, nar. 10.7.1887, se zasloužil o rozvoj jednoty, jak po stránce tělovýchovné, tak i kulturní. V r. 1912 zvítězil na sokolských sletových závodech mezi 2 516 závodníky. Nacvičil 14 divadelních her, 14 akademií, navrhl výzdobu sokolovny živými sochami při příjezdu T.G.M. do Bystřice v r. 1928.
Jaroslav Kozlík, nar. 22.5.1907 v Bystřici p/H, aktivní člen družstva odbíjené v Sokole Kroměříž. Nyní žije v Praze, stále publikuje v tisku své podnětné připomínky k sokolské činnosti. V letošním roce osobně, ve věku 101 let, zahájil 2. ročník volejbalového turnaje "O pohár br. Jaroslava Kozlíka". 
Po r. 1989 došlo již po čtvrté v historii Sokola k jeho vzkříšení. Po obnovení činnosti ČOS v Praze dal první podnět k obnovení činnosti br. Josef Svoboda, který byl dlouholetým a posledním jednatelem tělocvičné jednoty Sokol před jejím zrušením v r. 1948. 15. 2. 1991 se uskutečnila 1. Valná hromada, kde byl navržen a schválen výbor v čele se starostou Ing. Dušanem Goldmannem. 
V dubnu 1991 se bystřický Sokol stal členem Sokolské župy Hanácké, původně patřil do župy Františka Palackého. 
Od r. 2002 se začíná obnovovat činnost loutkového divadla "Na galerii".
V únoru 2007 byl zvolen nový výbor v čele se starostou Ing. Zbyňkem Svobodou. 

Výbor, v čele s br. Zbyňkem Svobodou, začíná zažívat podobné těžkosti s rekonstrukcí sokolovny, jako výbor předešlý. Objevují se skryté závady, jako pozůstatek z minulých přestaveb, takže nám při větší vodě zatéká odpad kanalizací do suterénu. Z finanční dotace se nám ale podařilo např. vybudovat celé hřiště s umělým povrchem. Bohužel na tribuny a jiné zázemí již nejsou peníze.

V kulturní oblasti se výbor opírá o zkušenosti z minulých let a pořádá každý rok osvědčené akce pro děti. Navazuje tak na sokolské tradice a kromě dětských šibřinek a dětských loutkových představení pořádá každý rok na hřišti u sokolovny ještě „Rej čarodějnic“ a „Dětský den“, který jsme již v loňském roce nazvali „Sokolení“ se sportovním zaměřením.  Pro dospělé jsme již několikrát uspořádali ve spolupráci s místní prodejnou oděvů předvánoční „Velkou módní přehlídku“ a „Vánoční koncert“ s dechovkou „Hulíňanka“. Pravidelně 8. května pořádáme pochod k pomníku padlých na Tesáku. Akce Sokola začínají mít v podvědomí občanů pozitivní podobu a záruku určité kvality.

Při volbách v roce 2010 byli zvoleni tito členové výboru:

br. Svoboda Zbyněk                     starosta

ses. Petříková Milena                   náčelnice

ses. Vegrichtová Michaela            jednatel

ses. Macenauerová Vladimíra       pokladník

  br. Macenauer Vladimír               vedoucí loutkového divadla

Ostatní členové výboru: Lišková Marie, Mikulíková Hana, Nováková Alena, Bártová Zdena, Blažková Jarmila, Nožička Aleš, Dočkalová Eva

Udělalo se kus práce, poučili jsme se také z mnohých chyb, ale hlavně se nám nedostává peněz na další opravy budovy. Přitom se stále na budově sokolovny objevují další a další stavební problémy. Protože ale nejsou dokončeny některé zásadní stavební změny pro kolaudaci, tak byl provoz sokolovny z bezpečnostních důvodů uzavřen.

Tím se nejen přestalo v sokolovně cvičit, ale minimálně pro následující roky 2011 a 2012 muselo přerušit svou činnost i naše loutkové divadlo „Na galerii“. Nemohli jsme se proto už v loňském roce a ani letos zúčastnit celonárodní loutkářské přehlídky v Přerově. Zrovna tak jsme museli vzdát letošní dětské šibřinky a jiné akce. Např. tradiční módní přehlídku a vánoční koncert jsme mohli vloni koncem roku uskutečnit v sále Sušila, který nám město propůjčilo.

Plně se teď dokážeme vžít do situace našich předchůdců, kteří rovněž museli ukončit dostavbu sokolovny pro nedostatek peněz a jejich protichůdné pocity v roce 1922 vyjádřil i tehdejší starosta br. Ferd. Müller v článku „Pod vlastním krovem“: “Stavěli jsme hnízdo s velkou láskou a obětavostí… A přitom stála před námi budova holá, neútulná, málo podobná našemu snu, jenž kreslil nám majestátní chrám…“

Kéž by se nám náš sen zdařil a my mohli náš úkol, zrekonstruovat sokolovnu, dotáhnout do konce. Škoda let 1991 – 2001, kdy nám v restitučních „žabomyších“ válkách ubývalo sil a peněz a v současné době nám už přibývá jen věk.

V roce 2012 jsme vzpomněli významného výročí 150 let založení Sokola v roce 1862, 120 let založení bystřického Sokola v r. 1892 a 90 let od položení základního kamene sokolovny a jejího slavnostního otevření v r. 1922.

Tyto oslavy jsme spojili s XV. všesokolským sletem v Praze, kterému dne 23. června 2012 předcházel župní slet u nás v Bystřici pod Hostýnem. Bystřičtí Sokoli se na župním sletu předvedli ve skladbách pro rodiče a děti, předškolní děti, starší žačky a Věrnou gardu. Celkem bylo na župním sletu předvedeno 11 skladeb, ve kterých vystoupilo 445 cvičenců z žup Hanácké, Valašské, Beskydské, Komenského, Slovácké a Středomoravské. Na XV. Všesokolský slet do Prahy odjelo z Bystřice pod Hostýnem 14 starších žaček a 9 příslušníků Věrné grady.

Plánů a úkolů je do budoucna tedy ještě hodně. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme v organizačním zabezpečení chodu celé tělocvičné jednoty. Věříme, že nezklameme naše předchůdce a cíle naší jednoty se podaří nakonec úspěšně dokončit.

Nebude to jednoduché, ale ani naši předchůdci to jednoduché neměli. Ať sokolské mládí po nás může převzít štafetu, kterou zvedli před 120 lety naši předchůdci.