Historie


Zní to neuvěřitelně, ale už před 134 lety v r. 1874 byl poprvé v Třeběticích založen odbor Sokola. Stalo se tak po příkladu obcí Martinice a Lechotice, kde byly odbory Sokola založeny o rok dříve. Byl to původně jízdní Sokol, jehož členové se v hanáckých krojích zúčastňovali všech národních slavnostní v celém širokém okolí. Členové tohoto jízdního Sokola se lišili od ostatních Hanáků tím, že dečky, které měli na koních pod sedlem, byly barvy červené a na nich po obou stranách v rozích byl vyšit monogram Sokol. Posláním tehdejšího Sokola, kromě zvyšování tělesné zdatnosti, bylo také burcovat probouzející se národní sebevědomí, a to na tehdejší dobu byla činnost jistě záslužná.
Na
ustavující schůzi 30. srpna 1919 byl prvním starostou zvolen br. Karel Stratil a jednatelem Jan Kuchař.
Sokol se s plynoucími léty potýká nejen s nepřízní úřadů, ale také s vnitřními problémy generačními i finančními, až nakonec počátkem 20. století zcela zaniká.
Po první světové válce začíná se v naší obci hlavně u mladé pokrokové generace probouzeti snaha o obnovení činnosti Sokola, ve které by se tato, jak po stránce národnostní, kulturní a tělovýchovné mohla plně vyžít.Této myšlence dostává se posílení na veřejných cvičeních v okolí a hlavně na župním sletu v r. 1919 v Holešově. Po dohodě s tehdejšími činovníky Sokola v Holešově, profesorem Ladislavem Jarošem a profesorem Hynkem Šulákem, byla dohodnuta ustavující schůze Sokola Třebětice na den
30. srpna 1919. Na této historické schůzi byli zvoleni noví činovníci. 29.9. Sokol Střebětice (později obec přejmenována na Třebětice) jako pobočka přijat k jednotě Holešov. První veřejné cvičení bylo uskutečněno 21. září 1919 v zahradě br. Josefa Tupého na čp. 2. Cvičilo se pouze v letních měsících na zahradách nebo ve stodolách.
18.5.1924 pohled na sokolovnubyl slavnostně položen základní kámen ke stavbě sokolovny. Jelikož pro započetí stavby neměla jednota žádné finanční prostředky, rozhodli se bratři F. Chytil, F. Stratil, A. Lochman, F. Tupý a J. Tupý darovati pro tento účel 10 tis. korun. Slavnost spojená s položením základního kamene se stala mohutnou manifestací Tyršovy sokolské ideje. Dobrovolnou pracovní činností byly odpracovány stovky a stovky hodin, a tak stavba byla ještě téhož roku dokončena.
22. listopadu 1924 byla v dokončené budově uskutečněna tělocvičná akademie.
Život jednoty radostně plyne tak, že všechny všesokolské slety od r. 1920 obesílá svými cvičenci i zájemci z řad diváků. V době konání desátého sletu se nad vlastí stahují mraky zfanatizovaného nacistického Německa. Píše se rok
1939 a  ustává veškerý národnostní život a sokolské jednoty jsou rozpuštěny.
V roce
1945 poražené Německo kapituluje a nastává opět čilý ruch a XI. všesokolského sletu v r. 1948 se zúčastňuje 40 bratří a sester. Bohužel i tady už bylo zřejmé, že Sokol bude opět diskriminován. Takzvané vítězství pracujícího lidu přineslo Sokolu největší ztráty nejen materiální, ale především duchovní.
Nastupují tzv.
očistné akční výbory, téměř všichni činovníci Sokola jsou vyloučeni z jeho řad. Do Sokola v obci je komunistickou stranou v r. 1951 určeno 7 soudruhů jako očistný akční výbor. Z původních 60 členů zůstává pouhých 16. Tím ustává jakákoliv činnost tělocvičná i kulturní. Smutný je pohled dkurt u sokolovnyo tělocvičny, ve které místo radostného hlaholu dětí je uskladněno obilí.
Tato stagnace trvá
do r. 1956, kdy v čele jednoty stanul František Mazálek, který byl pro místní komunisty jakž takž přijatelný. Pod jeho vedením se život jednoty pomalu obnovuje. V témže roce byl Sokol včleněn do svazku ČSTV. Někteří členové přicházejí nazpět, a tak se s léty mění tváře činovníků. Br. Vlastimil Tupý je předsedou a opravuje sokolovnu.
V r. 1991, po demokratizaci našeho života v roce 1989, přechází jednota zpět do svazku České obce sokolské, tam, kam vždycky od svého založení až po šedesátá léta patřila.
21. února 1991 byl zvolen nový výbor se starostou Vlastimilem Tupým.
Do ČOS byla jednota přijata 14.5.1991.
Nastává opět spousta práce pro omlazený výbor, především převedení majetku z ČSTV do České obce sokolské a jeho další obnova.
V letech 1994, 2000 a 2006 se jednota aktivně zúčastňuje všech všesokolských sletů, vystoupeními na oslavách v Plzni, Brně, Ostravě, dále pak na župních sletech v Uherském Brodě, Vyškově, Hranicích, Zborovicích a Bystřici pod Hostýnem.

Mám-li shrnout činnost Sokola v Třeběticích, tak musím říct, že jsme jednota, kde se pořád něco děje. Jsme aktivní po stránce tělovýchovné, kulturní, i hospodářské.

Od jara do podzimu se plně využívá tenisový kurt, který v zimním období slouží jako kluziště, s oblibou ho využívají děti i dospělí.  Hlavní ruch je v tělocvičně, kde probíhají pravidelná cvičení pro ženy, jako je kalanetika, pilates a zumba. Dále pak cvičení pro děti předškolního a školního věku, které rozvíjí jejich motoriku.

Největší využití sokolovny je však při trénincích velmi oblíbené hry badminton. Ženy i muži trénují dvakrát do týdne a dorost jednou týdně. Za několik posledních let se naučili navštěvovat naše prostory i cizí hráči, kteří propadli kouzlu této náročné a oblíbené hry. Všechny rádi vítáme a snažíme se jim nabídnout prostor pro  tuto aktivitu. Tím, že ja tato sportovní a rychlá hra tak oblíbená, pořádáme v průběhu zimy a jara pravidelné turnaje v badmintonu. A to Vánoční badminton, o putovní pohár, Třebětice Badminton Open a turnaj v mužské čtyřhře. V letním období se členové Sokola věnují tenisu, na ukončení sezóny je pořádán také jeden tenisový turnaj.

 Sokol Třebětice pořádá také celou řadu kulturních akcí. Dětskému obecenstvu jsou určeny v době konání masopustů Dětské šibřinky a v době předvánoční Mikulášská besídka. Pro dospělé  pořádá v období plesové sezóny Sokolský ples.

Pro získávání nových cvičitelských znalostí a dovedností se členové zúčastňují v průběhu roku různých školení, seminářů a cvičitelských srazů po celé České republice.

V roce 2007 Sokol Třebětice navrhl založit župní přebor v badmintonu. Sokolský dům v Kroměříži byl svědkem setkání zástupců Sokola Bystřice pod Hostýnem, Sokola Morkovice, Sokola Postoupky a naší jednoty, a tady jsme dohodli zahájení soutěže systémem podzim – jaro. Soutěž probíhá doposud a pro její atraktivitu došlo k rozšíření počtu účastníků o hráče SKP Holešov.

V tomto roce se podařilo, i díky finanční dotaci, vybudovat nový tříkomorový septik, rekonstruovat toalety a položit novou dlažbu v prostorách zázemí sokolovny. Za velké podpory členů Sokola byla dokončena úprava mantinelů na hřišti vedle sokolovny.

Rok 2008 jsme zahájili pravidelným nácvikem skladeb Bosanova a Výlet s aerobikem. S těmito skladbami jsme úspěšně vystoupili na sletu v Liberci ve dnech 20.-22. června 2008. Pokračovalo se také ve zvelebování naší skolovny. Stará kůlna, která sloužila k ukládání sportovního vybavení, byla vyměněna za novou, postavila se také nová pergola u tenisového kurtu, která slouží unaveným hráčům k příjemnému posezení. Ve spolupráci s Obecním úřadem Třebětice došlo na našem pozemku k vyvrtání nové studny, jejíž hloubka je 35 metrů. Díky tomu máme kvalitní vodu, která svou kvalitou odpovídá vodě kojenecké.

V následujícím roce 2009 starší žačky opět nacvičily sletovou skladbu Rozkvetlá louka, se kterou vystoupily 27. června v Litenčicích při oslavách 100 let založení tamního Sokola. Pro naši jednotu to byl však také rok velmi významný a důležitý. Oslavili jsme 90ti leté výročí obnoveného Sokola Třebětice, a to 5. září 2009 položením věnců na hřbitově a uctěním památky zakládajícím členům.