Historie


Tělocvičná jednota Sokol v Martinicích byla založena 20. září 1872, ale až do roku 1906 se nezachovaly žádné písemnosti o činnosti spolku. (Jednoty vznikaly samovolně, jako pobočky větších jednot, po splnění stanov se staly samostatnou jednotou.)
Pod ustavujícími stanovami byli podepsáni podavatelé Josef Odstrčilík, František Žourek, Jan Fuksa a František Sovadina.
Prapor jednotě ušil v roce 1874 Bezděk z Martinic.
r. 1911 byl na Valné hromadě zvolen předseda, jednatel, pokladník, ale teprve v r. 1912 byla jednota ustavena a přijata do župy Hanácké. Důležitým mezníkem v dějinách spolku byl rok 1912, kdy se spolek připojil k České obci sokolské v Praze (viz kronika Sokolské župy Hanácké, J. Kaňák 1922).
V době první světové války byli bratři povoláni k vojsku a nekonaly se žádné schůze a Valné hromady, práce spolková úplně zanikla.
Teprve v červnu 1917 se 7 členů účastnilo Valné hromady. V r. 1918 se znovu Valná hromada nekonala a spolek se téměř rozpadl. Mnoho spolkových věcí se ztratilo – žíněnka, kroje, atd., knihy z knihovny byly rozpůjčeny a nevráceny, pokladna prázdná.
Teprve 28. říjen 1918 jednotu vyburcoval ze spánku. Schované kroje byly opět vyneseny na světlo. V Holešově se 14 členů v kroji na koních zúčastnilo v čele s náčelníkem Františkem Sovadníkem oslavy osvobození a teprve nyní začal pravý život sokolský.
R. 1919 daroval Sokolu hrabě Seilern z Lukova pozemek pro výstavbu nové tělocvičny. sokolovnaV tomto roce se poprvé přihlásily za členy také ženy. Do výboru byly sestry voleny o rok později.
V r. 1920 se 6 bratří zúčastnilo VII. všesokolského sletu v Praze, cvičili v krojích prostná.
Během roku 1921 vzrůstala činnost Sokola, cvičili již nejen muži a ženy, ale také dorostenci, dorostenky, žáci a žákyně. Technickou část vedl cvičitelský sbor mužský a ženský, v čele s náčelníkem bratrem Františkem Žůrkem a náčelnicí Emilií Bezděkovou. Konala se první sokolská akademie, kde poprvé vystoupily se svým cvičením také ženy.
V roce 50. výročí založení jednoty složili všichni členové na svůj prapor slavnostní sokolský slib. Pro co nejrychlejší postavení sokolovny byl zřízen stavební fond, kurt u sokolovnyjehož správcem byl zvolen br. Josef Chytílek.
Roku 1924 vznikl loutkový divadelní odbor, který sehrál během dalších let mnoho divadelních představení pro děti i dospělé.
Roku 1926 se VIII. všesokolského sletu v Praze účastnilo 17 bratrů a sester.
Rok 1932 byl pro jednotu rokem 100. výročí narození zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše.
12. prosince 1934 se zúčastnila jednota s místními spolky sázení lípy Masarykovy a Švehlovy u památníku padlých.
V r. 1937 se veškeré Sokolstvo hluboce poklonilo památce zesnulého prezidenta Masaryka.
V době války zemřel v koncentračním táboře člen Sokola br. Jan Bezděk, na jehož památku byla (v srpnu 1974) na škole umístěna pamětní deska. V této válečné době bylo mnoho občanů Martinic zapojeno v ilegálním odboji.
První poválečný zápis je z Valné hromady 10. 2. 1946.
Od r. 1947 začala jednota opět vyvíjet svou činnost ve spolupráci se všemi okolními spolky a politickými stranami. 8. června 1947 se uskutečnilo u příležitosti 75. výročí založení jednoty veřejné cvičení, kterého se zúčastnily jednoty z Holešova, Ludslavic, Kostelce u Holešova, Prusinovic, Tučap, na bradlech cvičilo družstvo starších bratrů.
V r. 1949 se uskutečnily jen 4 schůze za rok, činnost Sokola skončila. Sokol v Martinicích se stal součástí sjednocené tělovýchovy.
Zápisy z let 1950-1953 nepopisují činnost, zaznamenávají pouze zvolené členy do výboru jednoty, ojediněle počty cvičebních hodin. V r. 1954 probíhala cvičení 2x týdně, veškerá činnost se začala soustřeďovat na nácvik spartakiády.
Sokol Martinice, jako ostatní venkovské jednoty, pokračoval v činnosti pod hlavičkou ČSTV. V r. 1991 byl Sokol obnoven a vstoupil do České obce sokolské.
V r. 1991 byla znovu obnovená činnost jednoty – Tělocvičná jednota Sokol Martinice.    V zimním období zajištěno bruslení. O provoz kluziště se starají Alois Šenkyřík a Jan Lukeš. Nejrozšířenější sportovní oddíl je fotbal. Oddíl mužů vede Jaroslav Doležel a Květoslav Marek, dorost vede Ing. Josef Foukal a žáky Ladislav Děckuláček.
Rok 1992 – i když do župy Hanácké byl Sokol Martinice přijat v r. 1912, přesto se hlásí k první písemné zmínce o vzniku Jednoty Sokola v Martinicích 20. září 1872. Připraveny oslavy 120 let od založení Sokola v obci.
Rok 1993 po předložení všech požadovaných dokladů ČOS byla jednota v souladu se stanovami schválena předsednictvem a zaregistrována 19.3.1993. První výbor zvolen, v čele se starostou Ing. Josefem Foukalem.
Rok 1994 – p. Bambuch přispěl sponzorským příspěvkem na investice.
Rok 1997 – v rámci oslav 100 let Sokola v Krkonoších proběhl Martinický běh o celkové délce trati 252 km. Běhu se zúčastnili Josef Polášek, Petr Kratochvíl a Vladislav Ziegelbauer.
Rok 2000 byl vybudován přístřešek pro hudbu, který byl slavnostně otevřen při Floriánských hodech.
Rok 2004 – tělocvičná jednota Sokol uzavírá novou nájemní smlouvu na provozování hospody na hřišti s firmou Zubr Přerov na dobu 7 let. Zahájena přístavba šaten a sociálního zařízení.
4.2.2007 se konala volební Valná hromada. Starostou zvolen Ing. Oldřich Stískal.