Historie


První pokus o založení Sokola v Kvasicích učinil bratr Alois Beňa, který jako mladý učitel v červnu 1896 (člen Sokola Tlumačov) uspořádal veřejné cvičení za účasti Sokola Tlumačov a Kroměříž. Úspěch byl neúspěšný, vše potlačila vrchnost z kvasického panství.
Druhý a úspěšný pokus byl proveden ve sletovém roce 1912 , zasloužili se o to vídeňský bratr Rudolf Mazáč a učitel Jaroslav Zlámal.
První schůze se konala v srpnu 1912. Sešlo se 46 členů (9 zakládajících, 11 přispívajících, 21 činných a 5 členek) s kapitálem 299,56 korun. Ustavující schůze byla 29.9.1912. Zahájil ji br. Nakládal a župní náčelník br. Beňa. Proběhly volby, ze kterých vzešel nový starosta – Antonín Nakládal.
26.1.1913 se konala Valná hromada.
26.3.1913 se konala první tělocvičná akademie, 29.4. první veřejné cvičení. Cvičilo se na soukromé zahradě u br. Zlámala v Horní ulici. Cvičení mělo úspěch a otevřelo mnoha lidem oči. 14.8. na výborové schůzi bylo ustaveno „Družstvo pro postavení tělocvičny“. pohled na sokolovnuKoncem roku 1913 měla jednota 60 členů.
25.1.1914 – Valná hromada – starostou zvolen Antonín Nakládal. Mnoho sokolů odešlo do války. Činnost byla ochromena až do roku 1918, kdy 6 ledna začala opět pravidelná činnost.
6.1.1919 byla jednota osamostatněna , zavedena pravidelná vzdělávací činnost. Starostou opět zvolen Ant. Nakládal.
23.1.1921 – Valná hromada –činnost jednoty vzrůstá, organizuje se vzdělávací sbor, divadelní odbor, péče se věnuje výchově žactva a dorostu. Byl obeslán zájezd na Slovensko a Podkarpatskou Rus.
6.6.1922 – se konalo k 10. výročí založení slavnostní veřejné cvičení a rozvinutí vlajky dle návrhu prof. Boháče. Byl vydán památník „10 let Sokola v Kvasicích 1912-1922“, který tvořil stručný výtah z kronik.
14.1.1923 – Valná hromada – zakoupen pozemek na Zádvoří. K postavení hřiště u sokolovnysokolovny zřízen stavební odbor. Němé kino nákladem 35 tis. korun je umístěno v sále Aloise Jurického.
20.1.1924 – Valná hromada. Činnost v tomto roce poklesla. 28.10. sehráno historické drama J.F.Karasova „Otec božího lidu“, 2.11. opakováno na Karolínově.
7.1.1926 – Veškeré síly jsou směrovány na koupi sokolovny. 5.6. pořádáno veřejné cvičení, na kterém vystoupil i br. Bedřich Šupčík, člen družstva ČOS, jež získalo I. cenu na závodech v Lyonu. Pro republiku získal v r. 1924 1. zlatou olympijskou medaili ve šplhu. 17.12. byla schválena a provedena koupě hostince „U zlaté koruny“ od velkostatku za 200 tis. korun a poplatky. Jednota má 142 členů.
1.1.1927 – jednota vstupuje do vlastního stánku na mimořádné valné hromadě za přítomnosti zástupců župy (starosta Gustav Lorenc a náčelník Miloš Živný) , mateřské jednoty Tlumačov, bývalých poboček Nová Dědina a Karolín.
26.1.1930 – Na vlastní žádost odchází z funkce starosty br. Antonín Nakládal. Starostou zvolen br. Mir. L. Štěpka.
V r. 1931 byla pořízena zvuková aparatura do kina za částku 39 tis. korun. Začíná se projevovat hospodářská krize.
V r. 1935 otevřen nový hudební pavilon na sokolské zahradě. Na oslavu 85. narozenin T.G.Masaryka se koná veřejné cvičení. Mikulášský večer byl ve spolupráci s akademickou scénou členů Slovenského národního divadla v Bratislavě.
16.1.1936 konána Valná hromada. Starostou zvolen Dr. K. Zlámal. 18.6.– slavnostní přivítání prezidenta Dr. Edvarda Beneše v Kvasicích. Jednota má 100 členů.
Rok 1937 je rokem 25. výročí založení jednoty. Započata výstavba přísálí, galerie, oprava vodovodu, toalet, chodby. V červenci akademie na počest otevření nových prostor sokolovny.
Roky 1938 – 1989 nelze popsat. Kroniky a zápisy z výborových schůzí se ve větší míře nedochovaly.
14.5.1992 byla tělocvičná jednota Sokol Kvasice opět zařazena do ČOS v Praze a Sokolské župy Hanácké. Starostkou prvního výboru obnoveného Sokola se stala Božena Konečná. Hlavním programem každého zasedání výboru v té době byla otázka majetku. Sokolovna byla v dezolátním stavu, na její rekonstrukci musela být vzata půjčka od ČSOB. Sokol převzal také budovu Kina, které již však v té době nebylo provozu schopné.
V roce 1994 se zúčastnilo 200 cvičících „Sokolského dne“, který se konal v sokolské zahradě. Byly zahájeny večery „Posezení u písničky“, které se konaly každé 2 měsíce.
Všechny další roky se činnost Sokola soustřeďuje na rozšiřování členské základny, a to formou rozšiřování aktivit a cvičení pro všechny věkové kategorie. Ze sportů se nejvýrazněji prosazují šachy a házená žaček, které mají vynikající výsledky (3. místo v ČR).
Na konci r. 2001 byl ustaven přípravný výbor pro oslavu 90 let založení Sokola v Kvasicích 22. 6. 2002.
V r. 2003
se na jednáních výboru projednávají hlavně možnosti, jak získat finanční prostředky na údržbu a opravy stávajícího majetku, který není zanedbatelný.
V r. 2004 se jednota zúčastnila výstupu na Brdo, který organizovala jednota Kostelany. Sokol Kvasice pořádal a stále pořádá pravidelnou akci – Vánoční běh Kvasicemi.
11.3.2005 na Valné hromadě celý výbor tělocvičné jednoty Sokola Kvasice odstoupil a byl zvolen nový , v čele se starostou Ing. Ivo Vysloužilem.
V r. 2005
se členská základna rozšířila o oddíl malé kopané a flórbalu. Děvčata v házené dosahují vynikajících výsledků, dokonce se stala přeborníky ČOS.
16. 3. 2007 se konala volební Valná hromada, na které do vedení jednoty byli zvoleni noví bratři a sestry, v čele stále s Ing. Ivo Vysloužilem.
V r. 2008 dosáhla členská základna 189 členů.

V letech 2006 až 2008 se od ČOS obdržely dotace na opravu havarijního stavu sokolovny. Díky dotacím byly opraveny sociální zařízení v obou patrech budovy. Od roku 2007 se výbor Tělocvičné jednoty Sokol Kvasice výrazně nezměnil. Jen na místo jednatele byl zvolen br. Aleš Judas. Sportovní oddíly, které spadají  pod jednotu, pracují i nadále. Ukončila se jen činnost oddílu házené děvčat. Jedním z důvodu byl i náhlý odchod dlouholetého trenéra br. Ondry. Některé z hráček přešly do jiných sportovních oddílů. Převážná část hráček přešla pod Jiskru Otrokovice. Dnes je jedna z hráček dokonce v širším kádru reprezentace ČR.  I nadále pracuje oddíl šachu. Výsledky tohoto oddílu jsou každý rok na vyšší úrovni. Členové tohoto oddílu připravují soutěže pro mladé šachisty.

V roce 2012 jednota v Kvasicích oslavila 100. výročí založení.  Z důvodu nedostatku financí se oslava tohoto výročí prováděla jen v skromném provedení. Pravidelně na podzim pořádáme Svatomartinský košt vína. Nově se pořádají turnaje ve stolním tenisu a malé kopané. Každoročně zveme na prkna, jenž znamenají svět, amatérské skupiny, které hrají svá divadelní představení. Sokolovna je vždy plná vděčných diváků. Pořízením několika pomůcek jsme rozšířili možnost další sportovní činnosti na sokolské zahradě. Dnes je možnost přijít si zahrát tenis, nohejbal a odbíjenou, a to vše na antukovém hřišti. Nadále výborně pracuje aerobní cvičení, cvičení s dětmi a zdravotní cvičení seniory.

Na mimořádné valné volební hromadě v říjnu 2013 došlo k volbě nového výboru, starostou se stává jednatel br. Aleš Judas.