Historie


Tělocvičná jednota Sokola Kroměříž byla založena 25. 11. 1865. Starostou a náčelníkem se stal Josef Mnohoslav Šperlín. Jednota vznikla po návštěvě Dr. Miroslava Tyrše s 50 krojovanými sokoly v Kroměříži při příležitosti národní slavnosti a svěcení praporu pěveckého spolku Moravan. Měšťané byli tak nadšeni touto návštěvou, že za dva měsíce po této události založili Sokol. Čestnými členy se stali později spisovatel Svatopluk Čech, Alois Jirásek, duší kulturní činnosti byl František Kožík, otec spisovatele. Od 2. všesokolského sletu se zúčastnili kroměřížští sokoli všech sletů, jak v hromadných cvičeních, tak ve všech soutěžích, LA a SG závodech.sokolský dům

Činnost Sokola zasáhlo několik událostí. Po vzniku 1. republiky se nevrátilo z války 20 členů-legionářů a na frontě padlo přes 20 bratrů. V r. 1919 vyhořela Sokolovna v Oskoli, sbírkou na stavbu nové Sokolovny se snaží všichni občané přispět na obnovu nové budovy. Ze sletových soutěží přivážejí ceny za umístění kroměřížští gymnasté, v r. 1920 je to br. J. Zapletal, Novotný, bři. Živní. Starosta Sokola br. M. Lorenc je i národním buditelem. Ve městě je posádka 3. leg. pluku Jana Žižky, která 3x vítá 1. prezidenta TG Masaryka. pohled na galerii v sále sokolovny
Naši odbíjenkáři v čele s kpt. družstva br. Jaroslavem Kozlíkem, Otto Hoffmanem, Václavem Hradcem, St. a O. Ševčíkem, Valentou a dalšími od r. 1926 do r. 1936 získali 9 titulů mistra ČOS, 10 Mistři ČSR 1932 - Sokol Kroměříž. (Horní řada zleva Černý Jar., Kozlík Jar., Opravil Bibin, Conk Ant., Čermák Čenda. Spodní řada zleva Hradec Václav, Hoffman Ota, Gattermayer Češek) mistra Moravy, 3x se stali mistry ČSR, 3x mistry Svazu Jihoslovanského Sokolstva. Z Lublaně přivezli nádherně vyšitý prapor, který vlaje na všech současných všesokolských sletech. Také ženy Sokola Kroměříže vyhrály finále ČOS v odbíjené.

Rozvíjejí se všechny sportovní oddíly, LA, SG, jezdecký, šermířský, bruslařský, turistický, lyžařský aj. Hraje loutková scéna pro děti, divadelní, pěvecký soubor, orchestr žáků a tamburáši. Sokol vlastní také kino, které promítá ve vlastní budově, v nynějším Sokolském domě. V r. 1941 je Sokol zakázán. Ze Sokolovny v Oskoli vzniká Hasičská zbrojnice, která zde stojí dodnes.
Je zatčeno 28 sokolů, ses. M. Kabrnová a Jos. Pospíšilová i s Marií Provazníkovou z ČOS podporovaly postižené rodiny penězi a potravinami, až na Valašsku. Pplk. br. Vlad. Kurz /počeštil na Kurc/, starosta Sokola Kroměříže a člen předsednictva ČOS byl popraven v Osvětimi v r. 1942, jeho jméno je uvedeno na desce v Tyršově domě, kde byl otevřen Památník totalitních režimů. Také br. Václav Hradec zemřel v koncentračním táboře Osvětim, kde jeho jméno i s fotografií je napsáno na desce v domě č. 6.Pamětní deska obětem z řad kroměřížských lékařů - MUDr. Václav Hradec zahynul v Osvětimi
Po r. 1945 je Sokol obnoven po druhé. Starostou se stal br. Alois Vaněk, připravuje se 11. všesokolský slet, kterého jsme se mnozí již zúčastnili. Duší Sokola v naší jednotě je ses. Marie Kabrnová a ses. Josefka Pospíšilová, vzdělavatelkou ses. Olga Novotná, která byla také v delegaci sokolů ČSR a lodí Queen Elizabeth se plavila do Ameriky, kde se sokoli setkali s americkými sokoly a čsl. krajany, kteří nás podporovali za 2. svět. války.

Sokoli se připravují v r. 1948 na 11. všesokol. slet, ale opět není kde cvičit. sokolovna v Oskoli, přebudovaná na Hasičskou zbrojnici, již nebyla sokolům nikdy vrácena. Také tzv. „Stará sokolovna“, již sloužila jiným účelům. Proto sokoli kupují pozemky a staví hřiště , LA dráhu a tribunu, aby zde jednou mohli postavit i vlastní Sokolovnu. Sokolský slet v Praze - Letné v roce 1920Členové pracují ve dne v noci, aby zde mohl být uspořádán župní slet. Nadšení z 11. všesokolského sletu v Praze netrvalo dlouho. Po sletu probíhá likvidace Sokola, až do jeho úplného zrušení, kdy nastupuje tzv. Sjednocená tělovýchova.
Tak jako je pomník TGM v Kroměříži postaven po r. 1990 po třetí, tak dochází k Obnově Sokola po třetí v r. 1990, je ustaven prozatímní výbor a opět nemá kroměřížský Sokol střechu nad hlavou. Ztratil Sokolovnu v Oskoli, LA stadion a „Starou sokolovnu“. Město uvolnilo sokolům v Kroměříži „ domeček“ v Oskoli, později dnešní budovu Sokolského domu, kde sídlí nyní také Sokolská župa Hanácká. Spor o vrácení sokolského majetku již probíhá 17. rok. Ale to je nová historie kroměřížského Sokola.

Končí 1. etapa "Obnovy Sokola" po roce 1990. Před 23 lety se sešel „Přípravný výbor“ pod vedením br. Jana Malchárka a asi po 3 měsících byl ustaven výbor jednoty Sokola KM se starostou   Ing. JUDr .O.Mohylou, jednatelkou Věrou Jeřábkovou, náčelnicí Ing. Olgou Sehnalovou, náčelníkem A.Valou, ekonomem Ing. Č. Jandlem, vzdělavatelkou B. Ratůznou, zdravotnicí MUDr. J. Bergrovou a zapisovatelkou Věrou Vrbovou. Majetek Sokola byl již  2x zabaven, proto se sokoli scházeli v restauraci v Oskole. Později přízní starosty města Ing. Petra Kvapilíka získala jednota dnešní Sokolský dům.
    Zde nastal ten pravý sokolský život, žila ještě sokolka tělem i duší ses. Pepča Pospíšilová, prof. Marie Kabrnová, Ing. Zd. Rakovič, Vlastimil    Křenek, Anička Hradcová, Libuše Žáková. Ses. Seidlové se podařilo na základě  archivních pramenů v knihovně  najít v Praze žijícího člena mistrovského, volejbalového  družstva Sokola KM,  kpt. mužů,  Dr.Jaroslava Kozlíka. Stal se naším čestným členem, zemřel ve 1O5 letech v roce 2012.  Postupně se stali mladší  sokolové  členy výboru - Mgr. Libuše Ševčíková, manželé Jarka a Frant. Kozákovi, Dagmar Šebestíková, Mgr. Zdeňka Seidlová, Jindřich Hlaváček, Anna Večerková, nepostradatelný technik Radek Suldovský a  Alois Beránek,  Mgr.  Olga Vaverková,  Marie Úlehlová, která v roli tajemnice župy Hanácké,  vystřídala Ing. Pavla Konečného a Ing. Janu Markovou. Obětavě a iniciativně je zapojena i v jednotě. Několik mladších členů doplňuje výbor a zůstává v něm i po nových volbách. 
Br. Ing.JUDr  Oldřich Mohyla se  zasloužil o rekonstrukci Sokolského domu, který se stal pro kroměřížské sokoly nejen tělocvičnou, ale i kulturním a společenským stánkem.  2O let řešil právní spor o navrácení sokolského majetku, hřiště „St. sokoláku" a velkého  LA stadionu.  Ještě dnes právní spory  ohledně  nájmu pokračují. V sále Sokolského domu cvičí rodiče a děti, žáci, ženy, stolní tenisté, karatisté, boxeři, mažoretky,  jogíni,  volejbalisté v tělocvičnách místních škol.
   Sokol vstupuje do povědomí kroměřížské veřejnosti i většími projekty - v r. 1993 organizací historického šermu “Švédové v Kroměříži“ před zámkem, v r. 1994  obnovením již 3. sochy T.G.Masaryka v původním provedení s darovací smlouvou městu, malým sokolským sletem s 2 tisící krojovaných sokolů na hřišti, k oslavě 13O let Sokola v KM výstavou  všech  archivních fotografií,  archiválií, sokolské  literatury v aule Pedag. školy, výstavou  fotografií T.G. Masaryka  od Fr. Zahradníčka,  také v aule Pedag. školy,15 letou spoluprací s divadelním spolkem Omladina z Vídně aj. Poslední výstava  byla  v r. 2012 v Muzeu Kroměřížska k 15O letům Sokola.
    Cvičení pro zdraví a sport pro všechny je základem cvičení v Sokole. Vrcholných výsledků ligových dosahují boxeři s vynikajícími trenéry  P. Dočkalem st. a nyní P. Dudou. Cvičenky se účastní všech všesokol. sletů po r. 1990. Nové cvičitelky získávají kvalifikaci v Ústř. škole ČOS. Věrná garda reprezentuje jednotu na všech akcích ČOS a veškeré náklady  si hradí z vlastních finančních prostředků. Vedoucí ses. Jarka Kozáková a Dagmar Šebestíková obětavě zajišťují všechny společenské, kulturní a tělovýchovně akce. /Tento fenomén se stává pro mnohé mladé účastníky  nepochopitelný./
    A tak v letošním volebním roce odchází z funkce starosty jednoty po 23 letech br. JUDr.Ing.Oldřich Mohyla, kterému patří velký dík, že těch 23 let věnoval čas, někdy i zdraví, práci v Sokole i v župě Hanácké, v duchu sokolských tradic. Vedle komerčních, právních a stavebních záležitostí byl i  autorem projektu  výměny dětských divadelních představení s vídeňskou školou Komenského, návštěvou Omladiny z Vídně, spoluautorem postavení sochy TGM v Kroměříži.
    Z výboru odcházejí na vlastní přání také 2  dlouholeté členky. Ve výboru  končí  ses. Zdeňka Seidlová  po 21  letech  ve funkcích výk. místostarostky, předsedkyně Odboru sportu / i v župě/, archivářky se snahou nalézt všechny nitky složité historie Sokola při jeho dvojím zákazu,  spoluautorky všech výstav, autorky 5 Almanachů jednoty Sokola KM  a župy Hanácké.
    Odchází také matrikářka, organizátorka při kulturních a společenských akcích ses. Anna Večerková. Byla velmi obětavou členkou a nehleděla na čas, který Sokolu věnovala.
      Jednotu opouští také mladá členka, náčelnice župy Hanácké,  ses.Ivana Zavadilová, která svou iniciativou,  pestrostí nápadů obohatila cvičení dětí, společenské akce v jednotě i v župě, navíc s pochopením sokolských tradic. Stala se starostkou nově založené jednoty Sokola  ve Věžkách.
    Začíná 2. etapa po „Obnově" Sokola, Valná hromada si dne 23.4.2013 zvolila nový výbor včele s novým starostou - Ing. Petrem Vranou.
Přejeme  hodně úspěchů v sokolské práci, v  získání mladých lidí a dětí do cvičení, navázání na sokolské tradice v přátelském a sportovním duchu.

Tak jako všechny tělocvičné jednoty naší Župy Hanácké také T. J. Sokol Kroměříž pořádá akce a podílí se na aktivitách města Kroměříže a spolupracuje s ostatními organizacemi při pořádání kulturních nebo sportovních akcí.

Rok 2008 začal radostně, konečně máme „Malý sokolák“. V tomto roce slaví Župa Hanácká 110. výročí založení  a vzhledem k tomu, že  sídlo Župy Hanácké je v Kroměříži, tak se hlavní aktivity konaly především zde.

 V Sokolském domě byla představena hra kroměřížského rodáka Antonína Procházky „S tvoji dcerou ne“. Slavnostní shromáždění a župní akademie se konala v Domě kultury v Kroměříži.  Věrná garda, která je důležitou součástí Sokola, se začala připravovat na velký sokolský svátek v Liberci nácvikem hromadných skladeb. Důležitým okamžikem byla i návštěva bratra Jaroslava Kozlíka, který se zúčastnil  II. ročníku volejbalového turnaje „O pohár bratra Kozlíka“. Ochotníci ze sokola hrají v režii Lukáše Palečka divadelní hru „ Kráska a zvíře“ na přehlídce ochotnických divadel v Hodoníně. Do Kroměříže přijíždí  divadelní spolek Vídeňské omladiny s hrou „Past na myši“. V tomto roce  nebyly jen chvíle radostné, ale i chvíle smutné, a to když nás opustila dlouholetá vzdělavatelka sestra Božena Ratúzná.

 V roce 2009 přijela Vídeňská omladina s divadelní hrou „Oddací list“ a „ Zdravý nemocný“. V dubnu jsme se  zúčastnili  výsadby „Lípy míru a svobody“ na Milíčově náměstí. V Sokolském domě byla uspořádaná divadelní soutěž základních škol s názvem „Pohádková Kroměříž“, vítěz této soutěže odehrál divadelní představení v České škole ve Vídni.

 V roce 2010 se konala volební valná hromada a všichni členové výboru byli opětovně zvoleni a zůstávají ve svých funkcích. T. J. Sokol Kroměříž slaví 145 let svého založení. Vídeňská omladina nám přijela zahrát k oslavám divadelní hru „ My Fair Lady“.  Město Trenčín uspořádalo tělovýchovné slavnosti a město Kroměříž Olympiádu seniorů, na kterých nechyběli ani naši cvičenci. V říjnu nás opustila dlouholetá členka a vedoucí loutkového divadla sestra Věra Hejhalová.

 Rok 2011 je rokem velkých příprav a nácviku skladeb na XV. všesokolský slet v Praze. Českou republikou běží „Sletová štafeta“, které se zúčastnily i jednoty župy Hanácké. Věrná garda bojovala na  sportovních soutěžích v Přerově. V květnu byla na zdejším hřbitově odhalena pamětní deska Sokolům.

 Rok 2012, dlouho očekávaný rok sletu. Cvičenci se svými skladbami se účastní na župních sletech, a to župy Valašské a župy Komenské a v Brně. Velkým svátkem je náš župní slet v Bystřici pod Hostýnem.  A potom přichází svátek největší XV. všesokolský slet v Praze. Věrná garda vstoupila na stadion se skladbou „Jen pro ten dnešní den“, počasí nepřálo, nepršelo, ale lilo a kdo tam nebyl tak neuvěří, jakou sílu má myšlenka sokola. Velký dík patří sestře Daně Klárové za nacvičení této skladby. Založili jsme tradiční výstup na Brdo ke Dni Sokola 8.10. který je vyhlášen dnem k uctění památky zemřelým sokolům za druhé světové války.

 V  tomto roce jsme se rozloučili s významným členem sokola bratrem Jaroslavem Kozlíkem. Celé volejbalové „rodině“ oznamujeme smutnou zprávu, že ve věku neuvěřitelných 105 let nás opustil nejstarší volejbalista, v letech 1925-1937 první smečař, kapitán a vůdčí osobnost Sokola Kroměříž, trojnásobný Mistr ČSR, devítinásobný Přeborník ČOS, reprezentant a trojnásobný Přeborník Svazu slovanského sokolstva.  Bratr  Kozlík byl rodák z  Bystřice pod Hostýnem  Od roku 2007  bylo uspořádáno šest ročníků turnaje o „Pohár bratra Kozlíka“ v roce 2013 I. ročník „Memoriálu bratra Kozlíka“. (Je čestným členem našeho sokola?

 Rok 2013. Ani v tomto roce nezůstávají cvičenci  v klidu a nacvičují na malý slet „Sokolové pod Řípem“, který se konal ve dnech 25.-26.5.2013.

     Dne 23.4.2013 se konala valná hromada, na které byl zvolen nový výbor ve složení:

 br.  Vrana Petr                                starosta

 ses. Krejčiříková Jaroslava             jednatel

 ses. Koutná Ingrid                         náčelnice

 ses. Klárová Dana                          odbor sportu

 ses. Buriánová Jitka                      vzdělavatel

Členové výboru     :  Úlehlová Marie, Kozáková Jaroslava, BártlováMilena, Šebestíková Dagmar, Škrabal Jaroslav, Duda Pavel

Ve spolupráci s městem Kroměříž bylo uctěno 20. výročí odhalení památníku T.G.Masaryka.

Začaly přípravy oslav 115 let založení župy Hanácké. Nosnou událostí oslav bude uvedení lidové hry se zpěvy a tanci „Prodaná nevěsta“.  Představí se v ní herci ze čtyř sokolských divadelních souborů pod  vedením režiséra Bohumila Gondíka. Tato hra byla nastudována k příležitosti XV. všesokolského sletu a ochotníci s ní sbírají velké úspěchy.  Oslavy 115 let založení župy Hanácké budou  zakončeny slavnostní akademií.

V roce 2013 slaví město Kroměříž 750 let založení a připravuje velké a rozsáhlé oslavy prolínající se celým rokem 2013. Akce ke  115. výročí založení Sokolské župy Hanácké budou nedílnou součástí těchto oslav.

Mimo aktivity již uvedené, každým rokem pravidelně pořádáme dětské šibřinky, Běh naděje, Sokolení, Mikulášskou besídku, výstavu, výstup na Budačinu a na  Brdo. Svou práci prezentujeme na výstavě neziskových organizací v Knihovně Kroměřížska. Pravidelně se setkáváme k uctění památky T. G. Masaryka před jeho pomníkem, na jehož obnovení má T. J. Sokol Kroměříž velkou zásluhu. Odbor sportu tělocvičné jednoty i župy pořádá každoročně spoustu turnajů a sportovních klání, jako např. v badmintonu, stolním tenise, volejbalu žen, volejbalu mix a volejbalu seniorů, přebory v šachu, juniorské ligy v boxu, závody v lidovém i olympijském triatlonu, různé tělocvičné akademie, turistické pochody a spoustu dalších aktivit vyplývajících z pravidelných cvičení pro členy sokola.

Členové T.J. Sokol Kroměříž se účastní i řady akcí pořádaných ostatními sokolskými jednotami, jako například výstup na Jehelník nebo setkání na Velké Javořině.

Od září do června probíhají  pravidelná cvičení pro členy sokola, a to: BOX , cvičení pro školáky,jóga ,jóga pro děti,karate,kond. cvičení,míčové  a pohybové hry 1.- 5.třída, pohyb.aktivity pro děti,pohybové cvičení, rodiče a děti, stolní tenis – mládež, stolní tenis - ženy, muži,  street  dance, taj-či, věrná garda – pohybem ke zdraví, volejbal - senioři , volejbal - ženy A, zdravotní cvičení , ZUMBA.