Historie


Obec Kostelany se rozkládá na severní straně Chřibů. V r. 1922 měla samotná obec 110 domovních čísel s 590 obyvateli. Jejím starostou byl od r. 1919 Inocenc David, což bylo pro obec velkým dobrodiním. Jeho zásluhou byla koncem r. 1922 založena Tělocvičná jednota Sokol, tentokrát ještě jako součást mateřské jednoty Nová Dědina. Velký podíl na založení Sokola měl i Jaroslav Ševčík, který v r. 1923 ustavil samostatnou jednotu Sokola v Kostelanech. Dle trhové smlouvy ze dne 7.12.1923 vkládá se právo vlastnické na staveb. plochu - dům čp. 119 pro tělocvičnou jednotu Sokola v Kostelanech. Inocenc David byl stanoven starostou Sokola a od té doby se začala tělovýchova v obci zdárně rozvíjet. Nacvičovala se divadla. V r. 1926 sehrál Sokol v lese zvaném Zákučí divadelní hru Psohlavci, která měla velký úspěch. V obci byl jen jeden hostinec, který měl větší místnost a tu používala ve svůj prospěch tělocvičná jednota Orel. Členové Sokola se rozhodli, že si postaví sokolovnu a současně s ní i hostinec. 17.8.1930 byl položen základní kámen a o 2 roky později 14.6.1932 byla slavnostně otevřena.
V
r. 1949 bylo provedeno sjednocení veškeré tělovýchovy a sportovních složek v jeden celek - Sokol. Kdyby nebyl sokolovna s restauracízachován název Sokol, tak aktivity by na vesnicích zanikly.
12. července 1994 se sešla přípravná schůze, na které byl přítomen i starosta župy Hanácké br. Oldřich Mohyla a župní náčelnice ses. Marie Kubíková. 19.7. byla svolána rozšířená schůze, na kterou byli přizváni členové výboru dosavadní Tělovýchovné jednoty Sokol Kostelany. sál sokolovnyVznikl prozatímní výbor nové, tentokrát Tělocvičné jednoty Sokol Kostelany, v čele se starostou Vladimírem Buksou.
26. srpna 1994 předsednictvo výboru ČOS schválilo přijetí jednoty do ČOS.
1. července 1995 byl s konečnou platností předán Sokolu majetek a inventář. Po předání majetku odešli z výboru T.J. Sokol Kostelany členové staré jednoty pod ČSTV a bylo nutno doplnit výbor. Nový, tentokrát opravdu sokolský tvořili bratři a sestry (Božena Palečková, Dana Voříšková, Mgr. Miroslav Slavičinský, Miroslav Mikeš, Jana Nešporová) v čele s Vladimírem Buksou.
V r.
1996 se rozběhla činnost Sokola Kostelany naplno. Ke konci roku se podařilo sestavit nový mladší výbor.
V r. 1997 v listopadu bylo započato s nácvikem předsletové skladby Věrné gardy.
23. března 1998 se v Kostelanech uskutečnilo výjezdní zasedání Valné hromady Sokolské župy Hanácké. Dostavilo se 66 delegátů.
V
témže roce 12. - 14. 6. se konal po 15 letech sjezd rodáků. Organizoval jej Obecní úřad, Hasičský sbor, Základní škola Kostelany a Sokol. 7.6.1998 tragicky zemřel člen Sokola Kostelany br. Emanuel Rupert.
V r.
2003 probíhají oslavy 80. výročí založení Sokola Kostelany.
14. dubna 2003 se konala v Sokolovně Kostelany Valná hromada Sokolské župy Hanácké. Přítomno bylo 75 delegátů, zástupce ČOS z Prahy MUDr. Blažena Šonská, zmocněnec ČOS pro zlínský region MUDr. Olga Charvátová, která zastupuje župy Komenského, Hanáckou a Valašskou, členka Krajského úřadu ze Zlína a starosta obce p. Jan Petřík.
V
r. 2004 proběhly volby nového výboru se starostkou Martinou Konečnou.
Jednota se zapojila do celorepublikové předsletové akce "Sokolské vrcholy". Dne
15. 5. 2004 uspořádala výstup na Brdo v Chřibech. Výstup proběhl za účasti sokolů z celé republiky.
V r.
2007 starostka s. Martina Konečná pokládá z rodinných důvodů funkci. 19.7. 2003 je svolána mimořádná Valná hromada, probíhá volba nového a zatím současného výboru, v čele s Ivo Česnekem.